Nieuwsbrief #1: Vervolg advies ontwikkelgroepen

Bij de opstart van Sterke Start zijn in Almere Haven en Almere Poort ontwikkelgroepen, bestaande uit verschillende partners uit het werkveld, aan de slag gegaan om mee te denken en te adviseren over een transparante samenwerkingsvorm waarin kennis wordt uitgewisseld, samenwerking tot stand komt en er met elkaar wordt gewerkt aan vroege signalering van problemen en vroegtijdig inzetten van hulp die aansluit bij de hulpvraag van het kind en ouders.

Het advies vanuit de ontwikkelgroepen is door de projectleiders Sterke Start na de zomer opgepakt en de adviespunten zijn besproken met de Klankbordgroep Sterke Start.

De klankbordgroep Sterke Start bestaat uit samenwerkende partners binnen het werkveld van kinderen tussen 0-6 jaar. Onder regie van Triade-Vitree en MEE doen mee: JGZ, Passend Onderwijs Almere, De Schoor, de gemeente Almere en namens de kinderopvang GO en Partou.

Het doel van de klankbord groep is:

  • Het monitoren van Sterke Start op de gestelde doelstellingen en ambities.
  • Het bespreken van de voorwaarden die nodig zijn om Sterke Start succesvol te maken.
  • Een kritisch geluid uit het werkveld en naar het werkveld.
  • De klankbordgroep is er niet alleen voor gesubsidieerde voorzieningen maar voor alle voorzieningen voor kinderen van 0-6 jaar in Almere.

Naar aanleiding van deze bijeenkomsten hebben de projectleiders Sterke Start geadviseerd over deze punten. Jullie adviezen zijn in de Klankbordgroep Sterke Start afgelopen jaar uitvoerig besproken en veel adviezen zijn meegenomen in het project ‘Positionering Sterke Start’.

Meer over Positionering Sterke Start: lees het volgende artikel.